دو بانوی وزنه بردار ایران در گروه B آسیا چهارم و پنجم شدند

ورزش ایران

دو بانوی وزنه بردار ایران در گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم چهارم و پنجم شدند.

 

farhoodinezhad

رقابت گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی آسیا برگزار شد و دو نماینده ایران چهارم و پنجم شدند.

الناز باجلانی با رکورد ۷۵ یک ضرب، ۸۸ دوضرب و مجموع ۱۶۳ کیلوگرم چهارم شد.

ابریشم ارجمند خواه دیگر نماینده ایران با رکورد ۶۵ یک ضرب، ۸۵ دوضرب و مجموع ۱۵۰ کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.

برای اینکه مشخص شود نمایندگان ایران چه مقامی کسب کرده اند باید منتظر برگزاری رقابت گروه A باشند.

پنج وزنه بردار در گروه B حضور داشتند.

* حرکت یک ضرب

ابریشم ارجمندخواه در حرکت اول یک ضرب ۶۵ کیلوگرم را انداخت.

او برای دومین مرتبه که روی تخته آمد توانست وزنه ۶۵ کیلوگرم را مهار کند.

نماینده ایران در سومین حرکت یک ضرب، ۷۰ کیلوگرم را هم انداخت و با همان رکورد ۶۵ کیلوگرم به کار خود در یک ضرب پایان داد.

الناز باجلانی دیگر نماینده ایران ابتدا وزنه ۷۰ کیلوگرم را مهار کرد.

او در حرکت دوم وزنه ۷۵ کیلوگرم را انداخت.

باجلانی در آخرین فرصت خود در یک ضرب ۷۵ کیلوگرم را بالای سر برد.

*حرکت دوضرب

ابریشم ارجمند خواه در نخستین حرکت دوضرب ۸۵ کیلوگرم را بالای سر برد اما داوران از او خطا گرفتند و وزنه مورد قبول واقع نشد.

ارجمند خواه در حرکت دوم وزنه ۸۵ کیلوگرم را به درستی بالای سر برد.

او در حرکت سوم وزنه ۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد اما داورها این وزنه را هم نپذیرفتند.

به این ترتیب با ۸۵ دوضرب و مجموع ۱۵۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

الناز باجلانی در اولین حرکت دوضرب ۸۳ کیلوگرم را زد.

در دومین حرکت ۸۸ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم وزنه ۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد و مورد تشویق قرار گرفت.

او رکورد مجموع ۱۶۳ کیلوگرم را ثبت کرد.

* نکته جالب در مسابقه امروز تشویق باجلانی و ارجمندخواه توسط تماشاگران چینی بود و زمانی که آنها وزنه‌ها را بالای سر می‌بردند مورد تشویق قرار می‌گرفتند.

همچنین پیش از اینکه باجلانی برای حرکت سوم دوضرب روی تخته برود گوینده سالن اعلام کرد امروز تولد الناز باجلانی است و تولد او را تبریک گفت و حاضران در سالن نیز باجلانی را مورد تشویق قرار دادند.

دو بانوی وزنه بردار ایران در گروه B آسیا چهارم و پنجم شدند

دو بانوی وزنه بردار ایران در گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم چهارم و پنجم شدند.

رقابت گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی آسیا برگزار شد و دو نماینده ایران چهارم و پنجم شدند.

الناز باجلانی با رکورد ۷۵ یک ضرب، ۸۸ دوضرب و مجموع ۱۶۳ کیلوگرم چهارم شد.

ابریشم ارجمند خواه دیگر نماینده ایران با رکورد ۶۵ یک ضرب، ۸۵ دوضرب و مجموع ۱۵۰ کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.

برای اینکه مشخص شود نمایندگان ایران چه مقامی کسب کرده اند باید منتظر برگزاری رقابت گروه A باشند.

پنج وزنه بردار در گروه B حضور داشتند.

* حرکت یک ضرب

ابریشم ارجمندخواه در حرکت اول یک ضرب ۶۵ کیلوگرم را انداخت.

او برای دومین مرتبه که روی تخته آمد توانست وزنه ۶۵ کیلوگرم را مهار کند.

نماینده ایران در سومین حرکت یک ضرب، ۷۰ کیلوگرم را هم انداخت و با همان رکورد ۶۵ کیلوگرم به کار خود در یک ضرب پایان داد.

الناز باجلانی دیگر نماینده ایران ابتدا وزنه ۷۰ کیلوگرم را مهار کرد.

او در حرکت دوم وزنه ۷۵ کیلوگرم را انداخت.

باجلانی در آخرین فرصت خود در یک ضرب ۷۵ کیلوگرم را بالای سر برد.

*حرکت دوضرب

ابریشم ارجمند خواه در نخستین حرکت دوضرب ۸۵ کیلوگرم را بالای سر برد اما داوران از او خطا گرفتند و وزنه مورد قبول واقع نشد.

ارجمند خواه در حرکت دوم وزنه ۸۵ کیلوگرم را به درستی بالای سر برد.

او در حرکت سوم وزنه ۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد اما داورها این وزنه را هم نپذیرفتند.

به این ترتیب با ۸۵ دوضرب و مجموع ۱۵۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

الناز باجلانی در اولین حرکت دوضرب ۸۳ کیلوگرم را زد.

در دومین حرکت ۸۸ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم وزنه ۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد و مورد تشویق قرار گرفت.

او رکورد مجموع ۱۶۳ کیلوگرم را ثبت کرد.

* نکته جالب در مسابقه امروز تشویق باجلانی و ارجمندخواه توسط تماشاگران چینی بود و زمانی که آنها وزنه‌ها را بالای سر می‌بردند مورد تشویق قرار می‌گرفتند.

همچنین پیش از اینکه باجلانی برای حرکت سوم دوضرب روی تخته برود گوینده سالن اعلام کرد امروز تولد الناز باجلانی است و تولد او را تبریک گفت و حاضران در سالن نیز باجلانی را مورد تشویق قرار دادند.

دو بانوی وزنه بردار ایران در گروه B آسیا چهارم و پنجم شدند

دو بانوی وزنه بردار ایران در گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم چهارم و پنجم شدند.

رقابت گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی آسیا برگزار شد و دو نماینده ایران چهارم و پنجم شدند.

الناز باجلانی با رکورد ۷۵ یک ضرب، ۸۸ دوضرب و مجموع ۱۶۳ کیلوگرم چهارم شد.

ابریشم ارجمند خواه دیگر نماینده ایران با رکورد ۶۵ یک ضرب، ۸۵ دوضرب و مجموع ۱۵۰ کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.

برای اینکه مشخص شود نمایندگان ایران چه مقامی کسب کرده اند باید منتظر برگزاری رقابت گروه A باشند.

پنج وزنه بردار در گروه B حضور داشتند.

* حرکت یک ضرب

ابریشم ارجمندخواه در حرکت اول یک ضرب ۶۵ کیلوگرم را انداخت.

او برای دومین مرتبه که روی تخته آمد توانست وزنه ۶۵ کیلوگرم را مهار کند.

نماینده ایران در سومین حرکت یک ضرب، ۷۰ کیلوگرم را هم انداخت و با همان رکورد ۶۵ کیلوگرم به کار خود در یک ضرب پایان داد.

الناز باجلانی دیگر نماینده ایران ابتدا وزنه ۷۰ کیلوگرم را مهار کرد.

او در حرکت دوم وزنه ۷۵ کیلوگرم را انداخت.

باجلانی در آخرین فرصت خود در یک ضرب ۷۵ کیلوگرم را بالای سر برد.

*حرکت دوضرب

ابریشم ارجمند خواه در نخستین حرکت دوضرب ۸۵ کیلوگرم را بالای سر برد اما داوران از او خطا گرفتند و وزنه مورد قبول واقع نشد.

ارجمند خواه در حرکت دوم وزنه ۸۵ کیلوگرم را به درستی بالای سر برد.

او در حرکت سوم وزنه ۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد اما داورها این وزنه را هم نپذیرفتند.

به این ترتیب با ۸۵ دوضرب و مجموع ۱۵۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

الناز باجلانی در اولین حرکت دوضرب ۸۳ کیلوگرم را زد.

در دومین حرکت ۸۸ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم وزنه ۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد و مورد تشویق قرار گرفت.

او رکورد مجموع ۱۶۳ کیلوگرم را ثبت کرد.

* نکته جالب در مسابقه امروز تشویق باجلانی و ارجمندخواه توسط تماشاگران چینی بود و زمانی که آنها وزنه‌ها را بالای سر می‌بردند مورد تشویق قرار می‌گرفتند.

همچنین پیش از اینکه باجلانی برای حرکت سوم دوضرب روی تخته برود گوینده سالن اعلام کرد امروز تولد الناز باجلانی است و تولد او را تبریک گفت و حاضران در سالن نیز باجلانی را مورد تشویق قرار دادند.

Donyaye Varzesh Toronto
با عضویت در خبرنامه دنیای ورزش از برگزیده خبرها و رویدادها ی مهم با خبر شوید